Teksti: Lea Penttila / Kuva: Sami Helenius

Huutia hajuille ja rehevöittäjille

Kun Sulkavuoren keskuspuhdistamolla painetaan biokaasulaitoksen käynnistysnappia loppuvuodesta 2023, lainehtii Pyhäjärvi alavesistöineen kiitollisempana kuin koskaan.

Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöhanke, Sulkavuoren keskuspuhdistamo, päivittää jätevedenkäsittelytekniikan kertarytinällä 1960-luvulta viimeisimpään osaamiseen. Samalla nykyisten puhdistamoiden sijoilta vapautuu ensiluokkaisia ja sijainniltaan keskeisiä paikkoja asuin- ja virkistyskäyttöön.

Sulkavuoren ympäristöystävällisyydestä ja toimintavarmuudesta viestii niin hajujen kuin prosessiolosuhteidenkin hallinta. Hajuhaitasta päästään eroon, kun kaikki ilma poistuu vuoren syvyyksistä valikoidusti joko sellaisenaan tai aktiivihiilisuodatettuna yli 60-metrisen piipun kautta hyvin laajalle laimennettuna. Kallion sisäiset, säistä riippumattomat vakio-olosuhteet puolestaan mahdollistavat sen, että puhdistusprosessin kaikki hyödyt saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo

 • Puhdistamolla käsitellään tulevaisuudessa Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan,
 • Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.
 • Pystyy puhdistamaan 430 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet.
 • Parhaillaan on menossa ajotunneleiden ja työkäytävien louhinta.
 • Syksyllä alkaa kaksi vuotta kestävä puhdistamoaltaiden ja -linjojen päälouhinta.
 • Laitoksen asteittainen käyttöönotto 2024 alkuvuodesta.
 • Viinikanlahden pumppaamon suunnittelu alkaa kevään 2019 aikana.

keskuspuhdistamo.fi

Biokaasuhyöty itselle

Sulkavuoren kallioon louhiutuvassa puhdistamossa syntyy aikanaan erilaisia jätevesilietteitä 1 350 kuutiometriä joka päivä. Tiivistyksen jälkeen liete hygienisoidaan kuumentamalla ja jäähdytetään ennen mädätysreaktoreihin syöttämistä. Kolmessa viikossa hapettomien bioreaktoreiden elävä mikrobisto tekee tehtävänsä: liete, eli jätevedestä erotettu kiintoaine, sukeutuu metaanipitoisuudeltaan noin 64-prosenttiseksi ympäristöystävälliseksi polttoaineeksi, biokaasuksi.

– Uudella tekniikalla pystymme sekä tehostamaan biokaasun tuotantoa että hyödyntämään sen huomattavasti tehokkaammin, kertoo käyttöpäällikkö Lauri Valtiala Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolta.

Ilmastovaikutuksiltaan hiilidioksiditon biokaasu käytetään täysimääräisesti syntysijoillaan Sulkavuoressa: sillä katetaan puhdistamon tarvitsemasta sähköenergiasta 60 prosenttia ja lämpöenergiasta jopa 90 prosenttia. Omalla biokaasulla tuotetulla sähköllä hillitään osaltaan puhdistamon ympäristövaikutuksia.

Biokaasulaitos puhdistamon yhteyteen

 • Puhdistamolla syntyvä jätevesiliete käsitellään niin, että siitä saadaan biokaasua, joka hyödynnetään keskuspuhdistamon omassa energiantuotannossa.
 • Biokaasureaktoreiden ravinteikas lietejäännös on kuivattamisen jälkeen valmista maanparannusainetta joko sellaisenaan tai kompostoituna.
 • Laitoksen suunnitelmat valmistuvat elokuun 2019 loppuun mennessä. Rakennetaan vuosina 2021–2023.
Keskuspuhdistamon käyttöpäällikkö Lauri Valtiala kuvattuna työhuoneessaan.
–Vaikka jätevedet puhdistetaan Tampereella tehokkaasti jo nyt, otamme huippumodernilla puhdistustekniikalla valtavan ympäristöloikan, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon käyttöpäällikkö Lauri Valtiala kertoo.

Sivutuotekin täyttä tavaraa

Biokaasureaktoreissa sivutuotteena syntyvä lietejäännös kuivataan 30-prosenttiseksi. Lähialueen sopimuskumppaneiden kompostikentille kuljetettavaa lietettä kertyy vuorokaudessa noin 85 kuutiometriä. Esimerkiksi olkeen seostettu liete päätyy viherrakentamisen, maisemoinnin ja maatalouden maanparannusaineeksi.

– Erittäin ravinteikas jäännös sopii mainiosti ihan sellaisenaankin esimerkiksi nurmikon perustamispohjaan, Valtiala toteaa.

Biokaasulaitoksen prosessikaavio.

Pyhäjärvi kiittää

Sulkavuoren modernit puhdistustekniikat pienentävät purkuvesistön ravinnekuormaa, vaikka asukasmäärien kasvu lisääkin jäteveden määrää. Puhdistamon käynnistyessä Pyhäjärven fosforikuormitus alenee arviolta 15 prosenttia. Typen poistoteho paranee vielä huikeammin: 35 prosentista yli 70 prosenttiin.

Valtiala korostaa, että puhdistamon poistotehoparannuksilla ei voida määräänsä enempää vaikuttaa Pyhäjärven ja Kokemäenjoen tilaan, sillä sisävesiemme minimiravinnetta, fosforia, päätyy vesistöihin niin monista suunnista.

– Sulkavuoren myötö saamme aikaan hyvin positiivisia, mutta emme dramaattisia vesistövaikutuksia, sillä jätevesien käsittely on Tampereella hyvällä mallilla jo nyt.

70 %

vähemmän kuormitusta Pyhäjärveen

60 %

puhdistamon sähköstä tuotetaan biokaasulla

90 %

puhdistamon lämmöstä tuotetaan biokaasulla

Kestävä Tampere 2030

 • Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.
 • Tavoitteeseen päästään yhteistyössä tytäryhtiöiden, sidosryhmien, yritysten ja asukkaiden kanssa.
 • Sulkavuoren keskuspuhdistamo ja sen yhteyteen rakennettava biokaasulaitos ovat hankkeita, jotka vauhdittavat tavoitteen toteutumista.

tampere.fi