Kolumni: Oikein toimien vesi ei kulu, se kiertää!

Suomessa vesivaroja hallinnoidaan fiksusti. Järvistä ja pohjavesistä hyödynnetään vai vähän vettä niiden tilavuuteen ja uusiutumiseen verrattuna. Lupakäytännöillä ohjataan, että vedenotto ei ylitä vesivarojen uusiutumisnopeutta. Luvilla säädellään myös jätevesien päästämistä purkuvesistöihin. Tämä turvaa osaltaan luonnossa tapahtuvaa veden kiertokulkua. Tavalla tai toisella käytetty vesi palaa haihdunnan ja sadannan kautta takaisin pinta- ja pohjavedeksi, luonnon ja ihmisten hyödynnettäväksi.

Sulkavuoreen valmistuva uusi jätevedenpuhdistamo turvaa veden kiertokulkua. Jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ennen päästämistä takaisin Pyhäjärveen ja siitä edelleen järven alapuolisiin vesistöihin. Jätevesien hyväkään puhdistaminen ei riitä, vaan Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön hyvä tila edellyttää toimenpiteitä myös veden käyttäjiltä. Viemäriin ei saa päästää sinne kuulumatonta nestettä tai kiinteää ainetta! Kansalaisten rooli on tässä tärkeä, mutta niin on myös isojen, esimerkiksi teollisten veden käyttäjien. Keskuspuhdistamo tuleekin seuraamaan huolellisesti teollisuuden jätevesiä ja esimerkiksi raskasmetalleille on tiukat raja-arvot.

Suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla käsitellään vielä nykyisinkin paljon sade- ja hulevesiä – koko maassa noin kolmannes kaikesta käsitellystä vedestä. Vaikka jätevesi ja hulevesi virtaavat periaatteessa eri putkissa, erityisesti keskustoista ja vanhojen kiinteistöjen pihamailta ja katoilta tulee vanhojen tontti- viemäreiden takia edelleen paljon sadevesiä jätevesiviemäriin. Jos näitä ei-toivottuja hulevesiä saadaan vähennettyä, Sulkavuoren keskuspuhdistamon kapasiteetti riittää pitkälti yli suunnitellun vuoden 2040. Asukkaat voivat vaikuttaa puhdistamon kapasiteettiin myös fiksulla veden käytöllä. Vaikka vesi kiertää takaisin käyttöön, sitä ei saa törsätä. Ei, vaikka meillä vettä onneksi riittää
– päinvastoin kuin monessa muussa maassa.

Vesiympäristön ylläpidon lisäksi viemäröinnillä ja jätevesien käsittelyllä on toinenkin tärkeä tehtävä: jätevedet kerätään pois ihmisten nurkista pääosin painovoimaisesti toimivalla viemäröintijärjestelmällä. Tämä on keskeinen osa nykyaikaista ympäristöterveydenhuoltoa ja niin itsestään selvyys, ettei sitä tule juuri ajatelleeksi. Voidaankin perustellusti sanoa, että Sulkavuoren keskuspuhdistamoa rakennetaan ”luonnon ja ihmisen parhaaksi”!

Kirjoittaja Timo Heinonen on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus vesihuoltoalalta.

Julkaistu 1.11.2021