Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklojen 13 ja 14 mukaisesti.

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi
2030-lehden palautetietorekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Palautteen vastaanottaminen ja siihen vastaaminen.
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyltä itseltään.

3. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Tampereen Sähkölaitos Oy (Y-tunnus 0153791-8). Konserni toimii yhtenä rekisterinpitäjänä, joten tämä kattaa myös tytäryhtiöt Tampereen Sähköverkko Oy:n
(1950681-1) ja Tampereen Vera Oy:n (1950694-1).

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Marianne Toivonen, asianhallintasuunnittelija
Tampereen Sähkölaitos Oy
Osoite: Voimakatu 17
Puhelin: 020 630 3001
etunimi.sukunimi@sahkolaitos.fi

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Kyllä, tietojenkäsittelyä on ulkoistettu yhteistyökumppaneille ja järjestelmätoimittajille.

6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
Tietojen luovuttajan suostumus.

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot
Henkilön tunnistamiseen ja palautteiden vastaamiseen liittyvät tiedot kuten nimi ja sähköpostiosoite.

8. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)
Word Press, Microsoft Outlook

9. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei.

10. Rekisterin tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään.

11. Tietojen suojaamisen periaatteet
Tietoja saavat käsitellä vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoidollisista syistä. Tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin menetelmin oikeudettomalta käytöltä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät on koulutettu käsittelyn turvaamiseksi tietosuojan huolehtimisesta ja ylläpitämisestä asianmukaisella laajuudella.

12. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus
Ei tietojen säännönmukaista luovuttamista.

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)
Ei tietojen luovuttamista.

14. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit
Tietoja säilytetään vuoden ajan.

15. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja tarvittaessa oikaista ja/tai täydentää tietoja. Tarkastusoikeutta käyttäessään rekisteröidyn tulee varautua siihen, että hänet tunnistetaan käyttämällä esimerkiksi viranomaisen hyväksymää virallista henkilöllisyystodistusta.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty vastoin oikeusperusteita ja/tai käytetty vääriin tarkoituksiin.

Valitusoikeus: Rekisteröity voi myös valittaa tietojenkäsittelystä tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee, että tietoja on käsitelty väärin perustein ja/tai vastoin niiden määriteltyä käyttötarkoitusta.

Oikeus poistaa tiedot: rekisteröity voi pyytää Tampereen Sähkölaitosta poistamaan häntä koskevat tiedot. Tällöin Tampereen Sähkölaitos poistaa tiedot, mikäli niiden säilyttämiseksi ei ole oikeusperusteita. Tampereen Sähkölaitoksen konsernin asiakkaat

Tietosuojaseloste pdf-tiedostona