Teksti: Hanna Pehkonen / Kuvat: Marjaana Malkamäki

Hanastasi tulee tutkittua vettä

Tampereen Veden Ruskon laboratoriossa tutkitaan vuodessa 5 600 vesinäytettä, joilla varmistetaan puhdas talousvesi 250 000 asukkaalle Tampereella ja Pirkkalassa. Ennen kuin vesi päätyy valutettavaksi asukkaan hanasta, siitä on tutkittu monia eri asioita monessa eri vaiheessa.

Ensimmäiset näytteet otetaan raakavedestä eli vesistöistä ja pohjavedestä. Näiden näytteiden tutkiminen varmistaa, ettei vesilaitoksen prosessiin päädy mitään, mitä raakavedessä ei normaalisti ole. Tulokset kertovat myös sen, miten vettä on käsiteltävä ennen sen päästämistä vedenjakeluverkostoon. Esimerkiksi veden pH:ta nostetaan, jotta putkisto ei ruostu.

Vesilaitoksella lisätään veteen rautaa sisältävää kemikaalia humuksen poistamiseksi. Siksi raudan määrää tarkkaillaan laitokselta putkistoon lähtevästä vedestä.
– Putkirikon sattuessa veden virtaussuunta verkostossa muuttuu, ja putken pintaan saostuneet rauta ja mangaani lähtevät liikkeelle. Ne värjäävät veden ruskeaksi. Värillistä vettä ei suositella juotavaksi. Värjäytynyt vesi kirkastuu, kun sitä valuttaa hetken aikaa hanasta, Tampereen Veden kemisti Taina Korpiharju vinkkaa.

Pitkähiuksinen silmälasipäinen nainen pitelee käsissään suljettua näytepulloa, jossa on kirkasta vettä.

Näytteitä otetaan ja tutkitaan myös vedenkäsittelyprosessin aikana. Putkistoon lähtevän veden bakteerien ja virusten tutkiminen on tärkeää, jotta kuluttajalle päätyvä vesi on mikrobiologisesti puhdasta. Veden sameus kertoo häiriöstä vedenkäsittelyssä tai kiinteistöjen kohdalla vuodosta kiinteistön putkistossa.

Veden lämpötilaa seurataan raakavedestä kuluttajalle asti.
– Pintaveden lämpötila nousee helteillä verkostossa. Se tuntuu kuluttajallakin, Korpiharju sanoo.

Automaattiset mittarit mittaavat veden laatua vesilaitoksen prosessin eri vaiheissa ja eri puolilla verkostoa. Korpiharju pitää näytteenottoa tärkeänä niidenkin toiminnan varmistamiseksi. Oman lisänsä tuovat viranomaisvalvontaan kuuluvat näytteet. Niitä otetaan eri puolilta verkostoa vuosittain noin 160.

Kaaviokuva, joka esittää veden kiertoa vesistöistä vedentuotantolaitoksiin, vesitornien kautta käyttäjille ja edelleen vedenpuhdistamojen kautta takaisin vesistöihin.

Myös jätevesiä tutkitaan. Sillä varmistetaan laitoksen prosessin toimivuus ja vesistöihin päätyvän puhdistetun jäteveden laatu. Jätevesinäytteitä tutkitaan vuosittain noin 3 800.

– Oman laboratorion etuna on se, että analyysit tehdään heti, ja voimme reagoida poikkeamiin nopeasti, Korpiharju sanoo. Häiriötilanteessa näytteet voidaan ottaa, ja ne saadaan tutkittuakin pääosin saman päivän aikana. Laboratoriossa työskentelee kuusi laboranttia, laboratorioinsinööri ja näytteenottaja.

– Me varmistamme, että verkostossa on aina puhdasta juotavaa vettä. Se on työmme tarkoitus.

Tutkimustulokset ovat julkisia! Löydät ne verkosta: tampereenvesi.fi/tietoa-vedesta

Vellamo tietää veden laadun

Tampereen Veden verkkopalvelu Vellamo kertoo talousveden ajantasaisen laadun alueittain. Palvelusta voi tarkistaa veden klooripitoisuuden, kovuuden, lämpötilan ja pH:n.

Kloorin pitoisuus vaihtelee alueittain.
– Vesi desinfioidaan laitoksella kloorilla, jonka pitoisuus laimenee, mitä pidemmälle verkostossa mennään. Siksi esimerkiksi Hervannassa kloori tuoksuu enemmän kuin verkoston loppupäässä, Tampereen veden kemisti Taina Korpiharju kertoo.

Veden kovuus on hyödyllinen tieto pyykinpesussa, sillä se vaikuttaa pesuaineiden annosteluun. Vesi on Tampereella pehmeää, ja pesuaineen voi annostella sen mukaan.

Lämpötila vaihtelee verkostossa sen mukaan, onko vesi peräisin pinta- tai pohjavesilaitokselta. Pääverkostossa vesi tulee usealta laitokselta, jolloin myös pinta- ja pohjavesilaitosten vedet sekoittuvat.

Vellamossa näkyvät tiedot saadaan mittaustuloksista, jotka muokataan karttamuotoon automaattisen vesijohtoverkoston laskentamallin avulla.

Seuraa veden laatua Vellamo-palvelusta.

Lue myös: Jäteveden puhdistusta ympäristön hyväksi

Julkaistu 26.10.2022